Rugăciune de mulțumire pentru binefaceri

Rugăciune în care se aduc Domnului mulţumiri pentru binefaceri

  Îţi mulţumesc Doamne şi Te laud Dumnezeul meu pentru toate binefacerile şi darurile pe care mi le-ai dat din ziua în care am fost zămislit până în ziua de azi şi mai ales pentru dragostea cu care din veşnicie m-ai iubit, căci încă de atunci ai hotărât să mă creezi, să mă răscumperi, să mă faci al Tău şi să-mi dăruieşti mie toate ale Tale.
 
Al Tău este trupul meu cu toate mădularele şi simţurile lui. Al Tău este sufletul meu cu toate capacităţile şi puterile lui. Ale Tale sunt toate ceasurile şi clipele pe care le-am trăit până acum. A Ta este energia şi sănătatea pe care mi-ai dat-o! Al Tău este pământul care mă susţine, ale Tale sunt soarele şi luna şi stelele şi câmpiile şi păsările, peştii şi animalele; ale Tale sunt toate făpturile care din porunca Ta mă slujesc. Toate acestea, Doamne al meu, ale Tale sunt şi pentru ele îţi aduc toată mulţumirea pe care o pot aduce.
 

 

Dar şi mai mult îţi mulţumesc pentru că ai dorit ca Tu Însuţi să fi a-l meu, căci mi Te-ai oferit şi Te-ai jertifit pe Tine însuţi pentru vindecarea mea: pentru mine Te-ai îmbrăcat în trup; pentru mine Te-ai născut într-un staul; pentru mine ai fost aşezat într-o iesle; pentru mine ai fost înfăşurat în scutece; pentru mine ai fost tăiat împrejur a opta zi; pentru mine Te-ai refugiat în Egipt; pentru mine ai fost ispitit în multe feluri; pentru mine ai fost persecutat, maltratat, bătut, încoronat, dezonorat, condamnat la moarte şi pironit pe cruce. Pentru mine ai postit, te-ai rugat, ai privegheat, ai plâns, ai călătorit, ai pătimit cele mai grele suferinţe şi ruşini care vor fi vreodată pătimite de cineva. Pentru mine ai poruncit şi ai creat din băutura Sângelui Tău tămăduitoarul Sacrament al Pocăinţei. Pentru mine ai instituit cea mai mare dintre Sfintele Taine, Sacramentul Trupului Tău, unde eşti prezent Tu însuţi, Dumnezeul meu, pentru lecuirea mea, pentru hrănirea mea, pentru întărirea mea, pentru delectarea mea, acolo îmi eşti garanţie speranţei mele şi dovadă a iubirii Tale.

 

Pentru toate acestea îţi aduc toate mulţumirile pe care le pot aduce, zicând din toată inima cu regele David (Ps 102):  Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.  Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.  Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;  Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;  Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.  Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.  Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.  Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,  Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.  Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.  În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;  Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.  Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.  Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.  Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,  Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui  Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.  Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari în virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.  Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.  Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

 

Tatăl nostru, Bucură-te Marie.